วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนการจัดการเรียนรู้

กระบวนการจัดการเรียนรู้

mind mapping

mind mapping งานหน่วยที่ 1-6 นวัตกรรม สารสนเทศ


หน่วยที 1 ความหมายและความสำคัญ ของนวัตกรรมและสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 บทบาทของสารสนเทศในการบริหารองค์กรทางการศึกษา

หน่วยที่ 3 นวัตกรรมทางการศึกษาและบริหารการศึกษา

หน่วยที่ 4 การสื่อสารและระบบเครือข่าย

หน่วยที่ 5 นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

หน่วยที่ 6 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประวัติการรับราชการ

ชื่อ   นายอิสราภรณ์  จันทร์เอน  ชื่อเล่น ครูแน๊ต     
ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการโรงเรียนวัดสิริมงคล   สพท.บร.4
รับราชการครั้งแรก  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2535 สังกัด โรงเรียนบ้านท่าม่วง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  
ภูมิลำเนา  107  หมู่ 8 ตำบลดอนดู่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านดอนดู่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
                  ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านปอพาน  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
                  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวาปีปทุม  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม
                  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม
                  ปริญญาตรี วิทยาลัยรำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
                                      วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์  วิชาโท นาฏศิลป์
ความสามารถพิเศษ  เล่นดนตรีสากล  ดนตรีไทย ได้
ประวัติการสอน  สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นมาตลอด แต่ ตกอาจารย์ 3